تحلیل کنکور 98 - ادبیات
تحلیل کنکور 98 - ریاضی
شیمی کنکور - جلسه اول - علی ضیافتی
فیزیک کنکور - جلسه اول - رضا قاضی
زبان انگلیسی - جلسه اول - اسماعیل تشکری
ادبیات فارسی - جلسه اول - امیرحسین عبدالله زاده
زیست شناسی - جلسه اول - وحید مداح
فیزیک کنکور - جلسه اول - نوید ظریفیان
ریاضی کنکور - جلسه اول - علی حاجیان
شیمی کنکور - جلسه دوم - علی ضیافتی
زبان انگلیسی - جلسه دوم - اسماعیل تشکری
ادبیات فارسی - جلسه دوم - امیرحسین عبدالله زاده
زیست شناسی - جلسه دوم - وحید مداح
فیزیک کنکور - جلسه دوم - نوید ظریفیان
ریاضی کنکور - جلسه دوم - علی حاجیان
عربی کنکور - جلسه اول - امیر رضایی رنجبر
نکته و تست 19 مهر - فیزیک دوازدهم - امیرحسین قیاسی
نکته و تست 19 مهر - هندسه تحلیلی - رضا فدائیان
نکته و تست 19 مهر - گسسته - رضا فدائیان
نکته و تست 19 مهر - ریاضی - علی حاجیان
نکته و تست 19 مهر - شیمی - علی ضیافتی
نکته و تست 19 مهر - زبان انگلیسی - اسماعیل تشکری
نکته و تست 19 مهر - زیست - وحید مداح