همایش انتخاب رشته - 18:00 01/05/21
همایش انتخاب رشته - 20:00 01/05/18
همایش انتخاب رشته - 20:00 01/05/08
کارگاه ویژه کنکور - 20:00 01/05/06
کارگاه ویژه کنکور - 21:00 01/04/07
کارگاه ویژه کنکور - 18:00 01/03/05
کارگاه ویژه کنکور - 21:00 01/02/28
کارگاه ویژه کنکور - 21:00 01/02/25
کارگاه ویژه کنکور - 21:15 01/02/14
عید تا کنکور - 19:30 00/12/22 - آرشیو
همایش - 21:00 00/09/20 - آرشیو
همایش - 19:00 00/09/20 - آرشیو
جلسه 2 - 19:00 00/08/20 - آرشیو
جلسه 1 - 19:00 00/08/13 - آرشیو
جلسه ویژه - 15:00 00/07/18 - آرشیو
جلسه ویژه - 16:45 00/07/17 - آرشیو
جلسه ویژه - 16:30 00/07/14 - آرشیو
جلسه ویژه - 16:45 00/07/12 - آرشیو
جلسه ویژه - 19:00 00/07/11 - آرشیو
جلسه ویژه - 16:45 00/07/11 - آرشیو
جلسه ویژه - 15:00 00/07/11 - آرشیو
جلسه ویژه - 17:15 00/07/10 - آرشیو
جلسه ویژه - 15:30 00/07/10 - آرشیو
همایش سوم - 20:00 00/05/17 - آرشیو
همایش دوم - 19:30 00/05/13 - آرشیو
همایش اول - 19:00 00/05/03 - آرشیو
جلسه 2 - 17:15 00/04/24 - آرشیو
جلسه 2 - 15:30 00/04/24 - آرشیو
جلسه 2 - 17:15 00/04/22 - آرشیو
جلسه 4 - 19:00 00/04/19 - آرشیو
جلسه 2 - 16:45 00/04/19 - آرشیو
جلسه 5 - 15:00 00/04/19 - آرشیو
جلسه 1 - 15:30 00/04/17 - آرشیو
جلسه 2 - 15:00 00/04/16 - آرشیو
جلسه 1 - 17:15 00/04/15 - آرشیو
جلسه 2 - 15:00 00/04/15 - آرشیو
جلسه 4 - 19:00 00/04/14 - آرشیو
جلسه 2 - 16:45 00/04/14 - آرشیو
جلسه 3 - 19:00 00/04/13 - آرشیو
جلسه 4 - 16:45 00/04/13 - آرشیو
جلسه 3 - 19:00 00/04/12 - آرشیو
جلسه 1 - 16:45 00/04/12 - آرشیو
جلسه 3 - 15:00 00/04/12 - آرشیو
جلسه 1 - 17:00 00/04/10 - آرشیو
جلسه 1 - 15:00 00/04/09 - آرشیو
جلسه 1 - 15:00 00/04/08 - آرشیو
جلسه 2 - 19:00 00/04/07 - آرشیو
جلسه 1 - 16:45 00/04/07 - آرشیو
جلسه 2 - 15:00 00/04/07 - آرشیو
جلسه 1 - 19:00 00/04/06 - آرشیو
جلسه 2 - 16:45 00/04/06 - آرشیو
جلسه 1 - 19:00 00/04/05 - آرشیو
جلسه 1 - 15:00 00/04/05 - آرشیو
18:00 00/04/03 - آرشیو
دور پایان - 20:00 00/03/06 - آرشیو
شروع مسیر - 19:30 00/02/25 - آرشیو
جلسه 1 - 16:45 00/02/12 - آرشیو
جلسه 2 - 19:00 00/02/11 - آرشیو
جلسه 1 - 16:45 00/02/09 - آرشیو
جلسه 1 - 16:45 00/02/09 - آرشیو
جلسه 1 - 16:45 00/02/08 - آرشیو
جلسه 1 - 16:45 00/02/08 - آرشیو
جلسه 2 - 16:45 00/02/06 -آرشیو
جلسه 1 - 16:45 00/02/06 - آرشیو
جلسه 1 - 14:30 00/02/06 - آرشیو
جلسه 2 - 16:45 00/02/05 - آرشیو
جلسه 1 - 14:30 00/02/05 - آرشیو
جلسه 1 - 14:30 00/02/04 - آرشیو
جلسه 1 - 15:30 00/01/30 - آرشیو
جلسه ویژه ادبیات - 15:30 00/01/26
جلسه ویژه عربی - 19:00 00/01/22
جلسه ویژه فیزیک
روش‌های جمع‌بندی عید تا کنکور
جلسه ویژه شیمی
ادبیات و هوش کلامی
هوش و خلاقیت مهندسی
زیست شناسی - 99/12/11
الگویابی
تحلیل اشکال و دقت و سرعت
هوش ریلضی
الگویابی
هوش و خلاقیت مهندسی
ادبیات و هوش کلامی
هوش تصویری و سرعت
شروع دوره - 17:00 99/11/05
جالش علمی - 99/11/04
نیم سال اول دوازدهم
نیم سال اول دوازدهم
نیم سال اول دوازدهم
نیم سال اول دوازدهم
نیم سال اول دوازدهم
نیم سال اول دوازدهم
نیم سال اول دوازدهم
نیم سال اول دوازدهم
همایش جمع‌بندی - 19:00 99/09/23 - آرشیو
همایش جمع‌بندی - 17:15 99/09/23 - آرشیو
جلسه 2 - 17:15 99/09/18 - آرشیو
نکته و تست - ویژه آزمون 14 آذر
جلسه 1 - 17:15 99/09/04 - آرشیو
جلسه 0 - 17:15 99/08/27 - آرشیو
جلسه 2 - 19:00 99/08/22 - آرشیو
جلسه 2 - 17:15 99/08/22 - آرشیو
جلسه 2 - 19:00 99/08/21 - آرشیو
جلسه 2 - 15:30 99/08/19 - آرشیو
جلسه 2 - 19:00 99/08/18 - آرشیو
جلسه 0 - 17:15 99/08/17 - آرشیو
جلسه 1 - 15:30 99/08/17 - آرشیو
جلسه 1 - 19:00 99/08/15 - آرشیو
جلسه 1 - 17:15 99/08/15 - آرشیو
جلسه 1 - 19:00 99/08/14 - آرشیو
جلسه 1 - 15:30 99/08/12 - آرشیو
جلسه 1 - 19:00 99/08/11 - آرشیو
جلسه 0 - 15:30 99/08/10 - آرشیو
جلسه 0 - 19:00 99/08/08 - آرشیو
جلسه 0 - 17:15 99/08/08 - آرشیو
جلسه 0 - 19:00 99/08/07 - آرشیو
جلسه 0 - 15:30 99/08/05 - آرشیو
جلسه 0 - 19:00 99/08/04 - آرشیو
جلسه ویژه زیست - 15:30 99/07/21 - آرشیو
جلسه ویژه شیمی - 20:15 99/07/16
شروع دوباره - ریاضی تجربی
شروع دوباره - زبان انگلیسی
شروع دوباره - فیزیک
شروع دوباره - شیمی
شروع دوباره - ریاضی انسانی
شروع دوباره - زیست
شروع دوباره - حسابان
شروع دوباره - زیست
شروع دوباره - فیزیک
شروع دوباره - ریاضی
شروع دوباره - ادبیات فارسی
برنامه اینترنتی انتخاب مسیر
تحلیل زیست کنکور 99 - دکتر پرتوی
برنامه اینترنتی بهترین آزمون
همایش TLW فیزیک - نوید ظریفیان
جلسه 1 - ریاضی - علی حاجیان
جلسه 0 - ریاضی انسانی - همایون افخم
جلسه 1 - شیمی - فرهاد جغتایی
جلسه 1 - فیزیک - رضا قاضی
جلسه 6 و 7 - زیست - عادل پرتوی‌نژاد
جلسه 1 - حسابان - علی غلامی
جلسه 4 و 5 - زیست - عادل پرتوی‌نژاد
جلسه 1 - فیزیک - نوید ظریفیان
جلسه 1 - ریاضی - مسعود اسماعیلی‌مود
جلسه 0 - ریاضی - علی حاجیان
جلسه 0 - زبان انگلیسی - مهرداد رهنما‌مقدم
جلسه 0 - ادبیات - مهدی سمندر
همایش مشاوره شروع دوره
جلسه 0 - عربی - امیر رضایی‌رنجبر
جلسه 0 - شیمی - فرهاد جغتایی
همایش مشاوره - شروع دوره
جلسه 0 - فیزیک - رضا قاضی
جلسه 2 و 3 - زیست - عادل پرتوی
جلسه 0 - حسابان - علی غلامی
جلسه 0 و 1 - زیست - عادل پرتوی
جلسه 0 - فیزیک - نوید ظریفیان
جلسه 0 - ریاضی - مسعود اسماعیلی‌مود
جلسه 0 - ادبیات - امیرحسین عبدالله‌زاده
جلسه 1 - شیمی - فرهاد جغتایی
جلسه 1 - ادبیات - امیرحسین عبدالله زاده
جلسه 1 - شیمی - علی ضیافتی
جلسه 1 - فیزیک - رضا قاضی
جلسه 1 - زبان انگلیسی - اسماعیل تشکری
جلسه 1 - ریاضی - علی حاجیان
جلسه 1 - زیست - امیررضا دهقان
جلسه 1 - عربی - امیررضایی‌رنجبر
جلسه 1 - فیزیک - نوید ظریفیان
نکته و تست - ریاضی - علی حاجیان
نکته و تست - فیزیک - رضا قاضی
نکته و تست - شیمی - فرهاد جغتایی
نکته و تست - زیست - وحید مداح
نکته و تست - عربی - امیررضایی رنجبر
نکته و تست - فیزیک - نوید ظریفیان
نکته و تست - ادبیات - امیرحسین عبدالله زاده
نکته و تست - شیمی - علی ضیافتی
نکته و تست - زیست شناسی - امیررضا دهقان
نکته و تست - زبان انگلیسی - اسماعیل تشکری
مشاوره آنلاین شروع دوره 1400
ریاضی - احتمال - مسعود یکتا
ریاضی - هندسه - علی حاجیان
فیزیک - رضا قاضی
مشاوره آنلاین شروع دوره 1400
زیست - فصل 6 یازدهم - مبین میری
ریاضی - هندسه - علی حاجیان
فیزیک - جلسه 1 مغناطیس - نوید ظریفیان
زیست - فصل 6 یازدهم - مبین میری
زیست - فصل 7 دوازدهم - مبین میری
مشاوره آنلاین روش های جمع بندی تا کنکور
زیست - زیست گیاهی - مبین میری
عربی - حل تست - امیر رضایی‌رنجبر
ادبیات - حل تست - امیرحسین عبدالله‌زاده
زیست - زیست گیاهی - مبین میری
ریاضی - شمارش و ترکیبات - مسعود یکتا
زیست - زیست گیاهی - مبین میری
زیست - زیست گیاهی - مبین میری
ریاضی - شمارش و ترکیبات - مسعود یکتا
ریاضی - احتمال - علی حاجیان
ریاضی - کاربرد مشتق - مهرداد اکبرین
فیزیک - صوت ، شکست و بازتاب - رضا قاضی
ریاضی - کاربرد مشتق - مهرداد اکبرین
عربی - حل تست - امیر رضایی رنجبر
ادبیات فارسی - حل تست - امیرحسین عبدالله زاده
زبان انگلیسی - حل تست - اسماعیل تشکری
ریاضی - شمارش و ترکیبات - مسعود یکتا
زیست - عصبی و گوارش - امیررضا دهقان
شیمی - شیمی آلی - فرهاد جغتایی
ریاضی - کاربرد مشتق - مسعود یکتا
زیست - عصبی و گوارش - امیررضا دهقان
ریاضی - هندسه پایه - علی حاجیان
ریاضی - کاربرد مشتق - مهرداد اکبرین
شیمی - شیمی آلی - فرهاد جغتایی
ریاضی - کاربرد مشتق - مهرداد اکبرین
فیزیک - رفع اشکال امواج - رضا قاضی
عربی - حل تست - امیر رضایی رنجبر
ادبیات - حل تست - امیرحسین عبدالله زاده
زبان انگلیسی - حل تست - اسماعیل تشکری
شیمی - شیمی آلی - فرهاد جغتایی
زیست - گردش مواد و هورمون - امیررضا دهقان
ریاضی - کاربرد مشتق - مسعود یکتا
زیست - گردش مواد و هورمون - امیررضا دهقان
فیزیک - شکست و بازتاب - رضا قاضی
ریاضی - هندسه پایه - علی حاجیان
شیمی - جمع بندی فصل 3 - علی ضیافتی
زیست - فصل 5 دوازدهم - وحید مداح
فیزیک - شکست و بازتاب - رضا قاضی
عربی - امیر رضایی رنجبر
ادبیات - جمع بندی املا - امیرحسین عبدالله زاده
زبان انگلیسی - جمع بندی - اسماعیل تشکری
زیست - فصل 7 یازدهم - وحید مداح
جلسه 3 امواج و صوت - نوید ظریفیان
جلسه 4 الکتریسیته ساکن - نوید ظریفیان
زیست - فصل 7 یازدهم - وحید مداح
همایش رایگان رفع اشکال گرما
همایش رایگان جمعبندی زیست - وحید مداح
رفع اشکال اسید و باز و اکتروشیمی - فرهاد جغتایی
آمادگی امتحان ترم - زبان انگلیسی - اسماعیل تشکری
نکته و تست 29 آذر - فیزیک - رضا قاضی
نکته و تست 29 آذر - ریاضی - علی حاجیان
نکته و تست 29 آذر - عربی - امیر رضایی رنجبر
نکته و تست 29 آذر - ادبیات - امیرحسین عبدالله زاده
نکته و تست 29 آذر - شیمی - علی ضیافتی
نکته و تست 15 آذر - فیزیک - رضا قاضی
نکته و تست 15 آذر - عربی - امیر رضایی رنجبر
نکته و تست 15 آذر - گسسته - رضا فدائیان
نکته و تست 15 آذر - هندسه - رضا فدائیان
نکته و تست 15 آذر - شیمی - علی ضیافتی
نکته و تست 15 آذر - ادبیات - امیرحسین عبدالله زاده
نکته و تست 15 آذر - ریاضی - علی حاجیان
شیمی کنکور - جلسه دوم - فرهاد جغتایی
نکته و تست 1 آذر - فیزیک - رضا قاضی
نکته و تست 1 آذر - زیست - وحید مداح
نکته و تست 1 آذر - ریاضی - علی حاجیان
نکته و تست 1 آذر - شیمی - علی ضیافتی
زیست پایه - جلسه دوم - دکتر امیررضا دهقان
ریاضی پایه - جلسه دوم - مهرداد اکبرین
نکته و تست 17 آبان - ادبیات - امیرحسین عبدالله زاده
نکته و تست 17 آبان - فیزیک - رضا قاضی
نکته و تست 17 آبان - گسسته - رضا فدائیان
نکته و تست 17 آبان - هندسه - رضا فدائیان
نکته و تست 17 آبان - ریاضی - علی حاجیان
نکته و تست 17 آبان - عربی - امیر رضایی رنجبر
نکته و تست 17 آبان - شیمی - علی ضیافتی
نکته و تست 17 آبان - زبان انگلیسی - اسماعیل تشکری
نکته و تست 17 آبان - فیزیک - امیرحسین قیاسی
زیست پایه - جلسه اول - دکتر امیررضا دهقان
ریاضی پایه - جلسه اول - مهرداد اکبرین
شیمی کنکور - جلسه اول - فرهاد جغتایی
رفع اشکال حرکت شناسی - نوید ظریفیان
نکته و تست 3 آبان - فیزیک - رضا قاضی
نکته و تست 3 آبان - ادبیات فارسی - امیرحسین عبدالله زاده
نکته و تست 3 آبان - زبان انگلیسی - اسماعیل تشکری
نکته و تست 3 آبان - شیمی - علی ضیافتی
نکته و تست 3 آبان - ریاضی - علی حاجیان
نکته و تست 3 آبان - گسسته - رضا فدائیان
نکته و تست 3 آبان - هندسه تحلیلی - رضا فدائیان
نکته و تست 19 مهر - زیست - وحید مداح
نکته و تست 19 مهر - زبان انگلیسی - اسماعیل تشکری
نکته و تست 19 مهر - شیمی - علی ضیافتی
نکته و تست 19 مهر - ریاضی - علی حاجیان
نکته و تست 19 مهر - گسسته - رضا فدائیان
نکته و تست 19 مهر - هندسه تحلیلی - رضا فدائیان
نکته و تست 19 مهر - فیزیک دوازدهم - امیرحسین قیاسی
عربی کنکور - جلسه اول - امیر رضایی رنجبر
ریاضی کنکور - جلسه دوم - علی حاجیان
فیزیک کنکور - جلسه دوم - نوید ظریفیان
زیست شناسی - جلسه دوم - وحید مداح
ادبیات فارسی - جلسه دوم - امیرحسین عبدالله زاده
زبان انگلیسی - جلسه دوم - اسماعیل تشکری
شیمی کنکور - جلسه دوم - علی ضیافتی
ریاضی کنکور - جلسه اول - علی حاجیان
فیزیک کنکور - جلسه اول - نوید ظریفیان
زیست شناسی - جلسه اول - وحید مداح
ادبیات فارسی - جلسه اول - امیرحسین عبدالله زاده
زبان انگلیسی - جلسه اول - اسماعیل تشکری
فیزیک کنکور - جلسه اول - رضا قاضی
شیمی کنکور - جلسه اول - علی ضیافتی
تحلیل کنکور 98 - ریاضی
تحلیل کنکور 98 - ادبیات