نکته و تست - ویژه آزمون 14 آذر
جلسه 1 - 17:15 99/09/04 - آرشیو
جلسه 0 - 17:15 99/08/27 - آرشیو
جلسه 2 - 19:00 99/08/22 - آرشیو
جلسه 2 - 17:15 99/08/22 - آرشیو
جلسه 2 - 19:00 99/08/21 - آرشیو
جلسه 2 - 15:30 99/08/19 - آرشیو
جلسه 2 - 19:00 99/08/18 - آرشیو
جلسه 0 - 17:15 99/08/17 - آرشیو
جلسه 1 - 15:30 99/08/17 - آرشیو
جلسه 1 - 19:00 99/08/15 - آرشیو
جلسه 1 - 17:15 99/08/15 - آرشیو
جلسه 1 - 19:00 99/08/14 - آرشیو
جلسه 1 - 15:30 99/08/12 - آرشیو
جلسه 1 - 19:00 99/08/11 - آرشیو
جلسه 0 - 15:30 99/08/10 - آرشیو
جلسه 0 - 19:00 99/08/08 - آرشیو
جلسه 0 - 17:15 99/08/08 - آرشیو
جلسه 0 - 19:00 99/08/07 - آرشیو
جلسه 0 - 15:30 99/08/05 - آرشیو
جلسه 0 - 19:00 99/08/04 - آرشیو
جلسه ویژه زیست - 15:30 99/07/21 - آرشیو
جلسه ویژه شیمی - 20:15 99/07/16
شروع دوباره - ریاضی تجربی
شروع دوباره - زبان انگلیسی
شروع دوباره - فیزیک
شروع دوباره - شیمی
شروع دوباره - ریاضی انسانی
شروع دوباره - زیست
شروع دوباره - حسابان
شروع دوباره - زیست
شروع دوباره - فیزیک
شروع دوباره - ریاضی
شروع دوباره - ادبیات فارسی
برنامه اینترنتی انتخاب مسیر
تحلیل زیست کنکور 99 - دکتر پرتوی
برنامه اینترنتی بهترین آزمون
همایش TLW فیزیک - نوید ظریفیان
جلسه 1 - ریاضی - علی حاجیان
جلسه 0 - ریاضی انسانی - همایون افخم
جلسه 1 - شیمی - فرهاد جغتایی
جلسه 1 - فیزیک - رضا قاضی
جلسه 6 و 7 - زیست - عادل پرتوی‌نژاد
جلسه 1 - حسابان - علی غلامی
جلسه 4 و 5 - زیست - عادل پرتوی‌نژاد
جلسه 1 - فیزیک - نوید ظریفیان
جلسه 1 - ریاضی - مسعود اسماعیلی‌مود
جلسه 0 - ریاضی - علی حاجیان
جلسه 0 - زبان انگلیسی - مهرداد رهنما‌مقدم
جلسه 0 - ادبیات - مهدی سمندر
همایش مشاوره شروع دوره
جلسه 0 - عربی - امیر رضایی‌رنجبر
جلسه 0 - شیمی - فرهاد جغتایی
همایش مشاوره - شروع دوره
جلسه 0 - فیزیک - رضا قاضی
جلسه 2 و 3 - زیست - عادل پرتوی
جلسه 0 - حسابان - علی غلامی
جلسه 0 و 1 - زیست - عادل پرتوی
جلسه 0 - فیزیک - نوید ظریفیان
جلسه 0 - ریاضی - مسعود اسماعیلی‌مود
جلسه 0 - ادبیات - امیرحسین عبدالله‌زاده
جلسه 1 - شیمی - فرهاد جغتایی
جلسه 1 - ادبیات - امیرحسین عبدالله زاده
جلسه 1 - شیمی - علی ضیافتی
جلسه 1 - فیزیک - رضا قاضی
جلسه 1 - زبان انگلیسی - اسماعیل تشکری
جلسه 1 - ریاضی - علی حاجیان
جلسه 1 - زیست - امیررضا دهقان
جلسه 1 - عربی - امیررضایی‌رنجبر
جلسه 1 - فیزیک - نوید ظریفیان
نکته و تست - ریاضی - علی حاجیان
نکته و تست - فیزیک - رضا قاضی
نکته و تست - شیمی - فرهاد جغتایی
نکته و تست - زیست - وحید مداح
نکته و تست - عربی - امیررضایی رنجبر
نکته و تست - فیزیک - نوید ظریفیان
نکته و تست - ادبیات - امیرحسین عبدالله زاده
نکته و تست - شیمی - علی ضیافتی
نکته و تست - زیست شناسی - امیررضا دهقان
نکته و تست - زبان انگلیسی - اسماعیل تشکری
مشاوره آنلاین شروع دوره 1400
ریاضی - احتمال - مسعود یکتا
ریاضی - هندسه - علی حاجیان
فیزیک - رضا قاضی
مشاوره آنلاین شروع دوره 1400
زیست - فصل 6 یازدهم - مبین میری
ریاضی - هندسه - علی حاجیان
فیزیک - جلسه 1 مغناطیس - نوید ظریفیان
زیست - فصل 6 یازدهم - مبین میری
زیست - فصل 7 دوازدهم - مبین میری
مشاوره آنلاین روش های جمع بندی تا کنکور
زیست - زیست گیاهی - مبین میری
عربی - حل تست - امیر رضایی‌رنجبر
ادبیات - حل تست - امیرحسین عبدالله‌زاده
زیست - زیست گیاهی - مبین میری
ریاضی - شمارش و ترکیبات - مسعود یکتا
زیست - زیست گیاهی - مبین میری
زیست - زیست گیاهی - مبین میری
ریاضی - شمارش و ترکیبات - مسعود یکتا
ریاضی - احتمال - علی حاجیان
ریاضی - کاربرد مشتق - مهرداد اکبرین
فیزیک - صوت ، شکست و بازتاب - رضا قاضی
ریاضی - کاربرد مشتق - مهرداد اکبرین
عربی - حل تست - امیر رضایی رنجبر
ادبیات فارسی - حل تست - امیرحسین عبدالله زاده
زبان انگلیسی - حل تست - اسماعیل تشکری
ریاضی - شمارش و ترکیبات - مسعود یکتا
زیست - عصبی و گوارش - امیررضا دهقان
شیمی - شیمی آلی - فرهاد جغتایی
ریاضی - کاربرد مشتق - مسعود یکتا
زیست - عصبی و گوارش - امیررضا دهقان
ریاضی - هندسه پایه - علی حاجیان
ریاضی - کاربرد مشتق - مهرداد اکبرین
شیمی - شیمی آلی - فرهاد جغتایی
ریاضی - کاربرد مشتق - مهرداد اکبرین
فیزیک - رفع اشکال امواج - رضا قاضی
عربی - حل تست - امیر رضایی رنجبر
ادبیات - حل تست - امیرحسین عبدالله زاده
زبان انگلیسی - حل تست - اسماعیل تشکری
شیمی - شیمی آلی - فرهاد جغتایی
زیست - گردش مواد و هورمون - امیررضا دهقان
ریاضی - کاربرد مشتق - مسعود یکتا
زیست - گردش مواد و هورمون - امیررضا دهقان
فیزیک - شکست و بازتاب - رضا قاضی
ریاضی - هندسه پایه - علی حاجیان
شیمی - جمع بندی فصل 3 - علی ضیافتی
زیست - فصل 5 دوازدهم - وحید مداح
فیزیک - شکست و بازتاب - رضا قاضی
عربی - امیر رضایی رنجبر
ادبیات - جمع بندی املا - امیرحسین عبدالله زاده
زبان انگلیسی - جمع بندی - اسماعیل تشکری
زیست - فصل 7 یازدهم - وحید مداح
جلسه 3 امواج و صوت - نوید ظریفیان
جلسه 4 الکتریسیته ساکن - نوید ظریفیان
زیست - فصل 7 یازدهم - وحید مداح
همایش رایگان رفع اشکال گرما
همایش رایگان جمعبندی زیست - وحید مداح
رفع اشکال اسید و باز و اکتروشیمی - فرهاد جغتایی
آمادگی امتحان ترم - زبان انگلیسی - اسماعیل تشکری
نکته و تست 29 آذر - فیزیک - رضا قاضی
نکته و تست 29 آذر - ریاضی - علی حاجیان
نکته و تست 29 آذر - عربی - امیر رضایی رنجبر
نکته و تست 29 آذر - ادبیات - امیرحسین عبدالله زاده
نکته و تست 29 آذر - شیمی - علی ضیافتی
نکته و تست 15 آذر - فیزیک - رضا قاضی
نکته و تست 15 آذر - عربی - امیر رضایی رنجبر
نکته و تست 15 آذر - گسسته - رضا فدائیان
نکته و تست 15 آذر - هندسه - رضا فدائیان
نکته و تست 15 آذر - شیمی - علی ضیافتی
نکته و تست 15 آذر - ادبیات - امیرحسین عبدالله زاده
نکته و تست 15 آذر - ریاضی - علی حاجیان
شیمی کنکور - جلسه دوم - فرهاد جغتایی
نکته و تست 1 آذر - فیزیک - رضا قاضی
نکته و تست 1 آذر - زیست - وحید مداح
نکته و تست 1 آذر - ریاضی - علی حاجیان
نکته و تست 1 آذر - شیمی - علی ضیافتی
زیست پایه - جلسه دوم - دکتر امیررضا دهقان
ریاضی پایه - جلسه دوم - مهرداد اکبرین
نکته و تست 17 آبان - ادبیات - امیرحسین عبدالله زاده
نکته و تست 17 آبان - فیزیک - رضا قاضی
نکته و تست 17 آبان - گسسته - رضا فدائیان
نکته و تست 17 آبان - هندسه - رضا فدائیان
نکته و تست 17 آبان - ریاضی - علی حاجیان
نکته و تست 17 آبان - عربی - امیر رضایی رنجبر
نکته و تست 17 آبان - شیمی - علی ضیافتی
نکته و تست 17 آبان - زبان انگلیسی - اسماعیل تشکری
نکته و تست 17 آبان - فیزیک - امیرحسین قیاسی
زیست پایه - جلسه اول - دکتر امیررضا دهقان
ریاضی پایه - جلسه اول - مهرداد اکبرین
شیمی کنکور - جلسه اول - فرهاد جغتایی
رفع اشکال حرکت شناسی - نوید ظریفیان
نکته و تست 3 آبان - فیزیک - رضا قاضی
نکته و تست 3 آبان - ادبیات فارسی - امیرحسین عبدالله زاده
نکته و تست 3 آبان - زبان انگلیسی - اسماعیل تشکری
نکته و تست 3 آبان - شیمی - علی ضیافتی
نکته و تست 3 آبان - ریاضی - علی حاجیان
نکته و تست 3 آبان - گسسته - رضا فدائیان
نکته و تست 3 آبان - هندسه تحلیلی - رضا فدائیان
نکته و تست 19 مهر - زیست - وحید مداح
نکته و تست 19 مهر - زبان انگلیسی - اسماعیل تشکری
نکته و تست 19 مهر - شیمی - علی ضیافتی
نکته و تست 19 مهر - ریاضی - علی حاجیان
نکته و تست 19 مهر - گسسته - رضا فدائیان
نکته و تست 19 مهر - هندسه تحلیلی - رضا فدائیان
نکته و تست 19 مهر - فیزیک دوازدهم - امیرحسین قیاسی
عربی کنکور - جلسه اول - امیر رضایی رنجبر
ریاضی کنکور - جلسه دوم - علی حاجیان
فیزیک کنکور - جلسه دوم - نوید ظریفیان
زیست شناسی - جلسه دوم - وحید مداح
ادبیات فارسی - جلسه دوم - امیرحسین عبدالله زاده
زبان انگلیسی - جلسه دوم - اسماعیل تشکری
شیمی کنکور - جلسه دوم - علی ضیافتی
ریاضی کنکور - جلسه اول - علی حاجیان
فیزیک کنکور - جلسه اول - نوید ظریفیان
زیست شناسی - جلسه اول - وحید مداح
ادبیات فارسی - جلسه اول - امیرحسین عبدالله زاده
زبان انگلیسی - جلسه اول - اسماعیل تشکری
فیزیک کنکور - جلسه اول - رضا قاضی
شیمی کنکور - جلسه اول - علی ضیافتی
تحلیل کنکور 98 - ریاضی
تحلیل کنکور 98 - ادبیات