همایش رایگان رفع اشکال گرما
همایش رایگان جمعبندی زیست - وحید مداح
رفع اشکال اسید و باز و اکتروشیمی - فرهاد جغتایی
آمادگی امتحان ترم - زبان انگلیسی - اسماعیل تشکری
نکته و تست 29 آذر - فیزیک - رضا قاضی
نکته و تست 29 آذر - ریاضی - علی حاجیان
نکته و تست 29 آذر - عربی - امیر رضایی رنجبر
نکته و تست 29 آذر - ادبیات - امیرحسین عبدالله زاده
نکته و تست 29 آذر - شیمی - علی ضیافتی
نکته و تست 15 آذر - فیزیک - رضا قاضی
نکته و تست 15 آذر - عربی - امیر رضایی رنجبر
نکته و تست 15 آذر - گسسته - رضا فدائیان
نکته و تست 15 آذر - هندسه - رضا فدائیان
نکته و تست 15 آذر - شیمی - علی ضیافتی
نکته و تست 15 آذر - ادبیات - امیرحسین عبدالله زاده
نکته و تست 15 آذر - ریاضی - علی حاجیان
شیمی کنکور - جلسه دوم - فرهاد جغتایی
نکته و تست 1 آذر - فیزیک - رضا قاضی
نکته و تست 1 آذر - زیست - وحید مداح
نکته و تست 1 آذر - ریاضی - علی حاجیان
نکته و تست 1 آذر - شیمی - علی ضیافتی
زیست پایه - جلسه دوم - دکتر امیررضا دهقان
ریاضی پایه - جلسه دوم - مهرداد اکبرین
نکته و تست 17 آبان - ادبیات - امیرحسین عبدالله زاده
نکته و تست 17 آبان - فیزیک - رضا قاضی
نکته و تست 17 آبان - گسسته - رضا فدائیان
نکته و تست 17 آبان - هندسه - رضا فدائیان
نکته و تست 17 آبان - ریاضی - علی حاجیان
نکته و تست 17 آبان - عربی - امیر رضایی رنجبر
نکته و تست 17 آبان - شیمی - علی ضیافتی
نکته و تست 17 آبان - زبان انگلیسی - اسماعیل تشکری
نکته و تست 17 آبان - فیزیک - امیرحسین قیاسی
زیست پایه - جلسه اول - دکتر امیررضا دهقان
ریاضی پایه - جلسه اول - مهرداد اکبرین
شیمی کنکور - جلسه اول - فرهاد جغتایی
رفع اشکال حرکت شناسی - نوید ظریفیان
نکته و تست 3 آبان - فیزیک - رضا قاضی
نکته و تست 3 آبان - ادبیات فارسی - امیرحسین عبدالله زاده
نکته و تست 3 آبان - زبان انگلیسی - اسماعیل تشکری
نکته و تست 3 آبان - شیمی - علی ضیافتی
نکته و تست 3 آبان - ریاضی - علی حاجیان
نکته و تست 3 آبان - گسسته - رضا فدائیان
نکته و تست 3 آبان - هندسه تحلیلی - رضا فدائیان
نکته و تست 19 مهر - زیست - وحید مداح
نکته و تست 19 مهر - زبان انگلیسی - اسماعیل تشکری
نکته و تست 19 مهر - شیمی - علی ضیافتی
نکته و تست 19 مهر - ریاضی - علی حاجیان
نکته و تست 19 مهر - گسسته - رضا فدائیان
نکته و تست 19 مهر - هندسه تحلیلی - رضا فدائیان
نکته و تست 19 مهر - فیزیک دوازدهم - امیرحسین قیاسی
عربی کنکور - جلسه اول - امیر رضایی رنجبر
ریاضی کنکور - جلسه دوم - علی حاجیان
فیزیک کنکور - جلسه دوم - نوید ظریفیان
زیست شناسی - جلسه دوم - وحید مداح
ادبیات فارسی - جلسه دوم - امیرحسین عبدالله زاده
زبان انگلیسی - جلسه دوم - اسماعیل تشکری
شیمی کنکور - جلسه دوم - علی ضیافتی
ریاضی کنکور - جلسه اول - علی حاجیان
فیزیک کنکور - جلسه اول - نوید ظریفیان
زیست شناسی - جلسه اول - وحید مداح
ادبیات فارسی - جلسه اول - امیرحسین عبدالله زاده
زبان انگلیسی - جلسه اول - اسماعیل تشکری
فیزیک کنکور - جلسه اول - رضا قاضی
شیمی کنکور - جلسه اول - علی ضیافتی
تحلیل کنکور 98 - ریاضی
تحلیل کنکور 98 - ادبیات