2390000 تومان

خرید مبحثی:

قبل از خرید مبحثی طرح درس را مطالعه بفرمایید.
+تابع300,000 تومان
+قدر مطلق، جز صحیح، دنباله‌ها و مجموعه‌ها280,000 تومان
+مثلثات240,000 تومان
+حد و پیوستگی280,000 تومان
+معادله، نامعادله و درجه دو280,000 تومان
+مشتق280,000 تومان
+کاربرد مشتق160,000 تومان
+هندسه160,000 تومان
+آمار و احتمال200,000 تومان
+تابع نمایی و لگاریتم80,000 تومان
جمع کل : 0 تومان
افزودن به سبد خرید