2390000 تومان

خرید مبحثی:

قبل از خرید مبحثی طرح درس را مطالعه بفرمایید.
+استوکیومتری و فصل یک دهم240,000 تومان
+فصل 2 دهم160,000 تومان
+فصل 3 دهم280,000 تومان
+فصل 1 دوازدهم280,000 تومان
+فصل 2 دوازدهم280,000 تومان
+فصل 1 یازدهم240,000 تومان
+فصل 2 یازدهم280,000 تومان
+فصل 3 یازدهم160,000 تومان
+فصل 3 دوازدهم160,000 تومان
+فصل 4 دوازدهم160,000 تومان
جمع کل : 0 تومان
افزودن به سبد خرید