2390000 تومان

خرید مبحثی:

قبل از خرید مبحثی طرح درس را مطالعه بفرمایید.
+زیست دهم فصل‌های یک، دو و سه240,000 تومان
+زیست دوازدهم فصل‌های یک و دو300,000 تومان
+زیست دهم فصل‌های چهار و پنج200,000 تومان
+زیست دهم فصل‌های شش و هفت200,000 تومان
+ژنتیک300,000 تومان
+متابولیسم300,000 تومان
+رفتار و تکنولوژی120,000 تومان
+زیست یازدهم فصل‌های یک، دو ، سه و پنج300,000 تومان
+زیست یازدهم فصل‌های چهار و هفت200,000 تومان
+زیست یازدهم فصل‌های هشت و نه200,000 تومان
جمع کل : 0 تومان
افزودن به سبد خرید