990000 تومان

خرید مبحثی:

قبل از خرید مبحثی طرح درس را مطالعه بفرمایید.
+تابع180,000 تومان
+مثلثات150,000 تومان
+حد و پیوستگی120,000 تومان
+معادله و نامعادله180,000 تومان
+مشتق90,000 تومان
+کاربرد مشتق90,000 تومان
+هندسه120,000 تومان
+آمار و احتمال150,000 تومان
+تابع نمایی و لگاریتم60,000 تومان
+دنباله40,000 تومان
جمع کل : 0 تومان
افزودن به سبد خرید