جلسه 1 - ریاضی - علی حاجیان
جلسه 0 - ریاضی انسانی - همایون افخم
جلسه 1 - شیمی - فرهاد جغتایی
جلسه 1 - فیزیک - رضا قاضی
جلسه 6 و 7 - زیست - عادل پرتوی‌نژاد
جلسه 1 - حسابان - علی غلامی
جلسه 4 و 5 - زیست - عادل پرتوی‌نژاد
جلسه 1 - فیزیک - نوید ظریفیان
جلسه 1 - ریاضی - مسعود اسماعیلی‌مود
جلسه 0 - ریاضی - علی حاجیان
جلسه 0 - زبان انگلیسی - مهرداد رهنما‌مقدم
جلسه 0 - ادبیات - مهدی سمندر
جلسه 0 - عربی - امیر رضایی‌رنجبر
جلسه 0 - شیمی - فرهاد جغتایی
جلسه 0 - فیزیک - رضا قاضی
جلسه 2 و 3 - زیست - عادل پرتوی
جلسه 0 - حسابان - علی غلامی
جلسه 0 و 1 - زیست - عادل پرتوی
جلسه 0 - فیزیک - نوید ظریفیان
جلسه 0 - ریاضی - مسعود اسماعیلی‌مود
جلسه 0 - ادبیات - امیرحسین عبدالله‌زاده